Üzletszabályzat és általános szerződési feltételek

ÜZLETSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKKEL

 1. Általános Szerződési feltételek

  1. Bevezető rendelkezések: Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a HS-Hitelstart Kft.-re, továbbá a vele szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozók és megbízóik jogügyleteire.

  2. Területi és tárgyi hatály: Magyarország területén kötött jogügyletek, mely a Kft. többes független közvetítői tevékenységéből adódik.

  3. Felelősségi szabályok: A Kft. alvállalkozói tevékenységéért a Hpt.-ben és a Ptk.-ban foglaltszabályok alapján felel. Felelőssége alóli mentesülés eseteit jelen Ászf. és üzletszabályzata tartalmazza.

  4. Felek egyezően rögzítik, hogy a Megbízó fél céljai elérése érdekében bankhitelt kíván felvenni, amely eléréséhez a Megbízott fél tanácsadási tevékenységét kívánja igénybe venni a jelen megállapodásban leírtak szerint.

  5. A Megbízó kijelenti, és szavatosságot vállal azért, hogy az általa közölt adatok, valamint az általa átadott dokumentumok a valóságnak megfelelnek.

  6. A Megbízó köteles a megállapodás időtartama alatt a Megbízottal folyamatosan együttműködni, a részére, a saját költségére tevékenysége végzéséhez szükséges adatokat, bizonylatokat, és információkat szolgáltatni, továbbá minden olyan intézkedést megtenni, amelyeket a Megbízott tanácsai szerint szükségesek.

  7. Jelen szerződés alapján a Megbízott nem válik jogosulttá sem a Megbízó fél képviseletében, sem a saját nevében szerződés megkötésére, kötelezettség vállalására.

  8. A Megbízó kijelenti, és egyben jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pénzintézet részére a hitelt folyósította, úgy az ehhez szükséges szerződés aláírásának időpontjáról a Megbízott felet értesíti, aki jogosult a szerződés aláírásánál jelen lenni.

  9. A Megbízott a megállapodás időtartama alatt az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

   • A hitelkérelem jellegének megfelelő pénzintézet ajánlása;

   • Az átadott dokumentumok alapján segítő közreműködés hitelkérelem elkészítésében;

   • A hitel fedezetének, illetve a felajánlott fedezett forgalmi értékének megállapításához, felértékeléséhez, a Megbízó által kiválasztott, bank által elfogadott értékbecslő kiajánlásához, segítő közreműködés, illetve saját hatáskörben értékbecslés készítése;

   • Közreműködés, és segítség nyújtás a hitelkérelem mellékleteinek összeállításához, és a hitelkérelem bankhoz történő benyújtásában.

  10. A Megbízott nem szavatolja a kölcsönkérelem Megbízó javára történő kedvező elbírálást, illetőleg a kölcsönkérelem alapján igényelt bankhitel (bankkölcsön) tényleges nyújtását, folyósítását.

  11. A Megbízott tevékenysége kifejezetten, és kizárólag a Megbízó fél igényeihez igazodó pénzintézet felkutatása, és kiajánlására irányul, és tevékenysége nem minősül eredménykötelesnek.

  12. A Megbízott kijelenti, hogy a tevékenysége végzése során a legjobb tudása szerint jár el, továbbá, hogy a Megbízó hitelkérelmének esetleges elutasítása esetén semmilyen felelősség nem terheli. Megbízó tudomásul veszi, hogy az egyedi szerződésben vállalt teljesítési határidő elmulasztásáért Megbízottat csak abban az esetben terheli felelősség, ha megbízó bizonyítja, hogy a mulasztás megbízott vétkességi körébe tartozik és ezzel okozati összefüggésben őt kár érte.

  1. A Megbízott kijelenti, hogy felelősség nem terheli a pénzintézet által esetlegesen pótlólag bekért a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok, bizonylatok:

   • a Megbízó részéről történt késedelmes teljesítésért;

   • az ebből adódó időbeni eltolódásért;

   • ennek következményéből származóan a Megbízót ért károkért;

   • valamint az erre visszavezethető esetleges elutasításért – továbbá az indokolt ügyintézési határidő alatti árfolyam különbözetből eredő károkért.

  2. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a banknak jogában áll az ügyfelet elutasítani, és ezt nem megindokolni. Ebben az esetben Megbízottat semminemű felelősség nem terheli. Megbízó nyilatkozik jelen szerződés megkötésével, hogy az ügylet kapcsán teljes körű tájékoztatást kapott a bank feltételeiről, és konstrukciójáról. A hitelajánló bank tájékoztatóját elolvasta, tudomásul vette.

 

A mindenkori hiteligénylést a bank bonitás vizsgálat alá veti. Az egyes banki kölcsönök hitelbírálatát követően elfordulhat, hogy hiánypótlásként további dokumentumokat kér a bank (pl.: APEH-igazolás, kezes, munkáltatói igazolás, további fedezetek bevonása…, stb.).

Általános szerződési feltételeink nyilvánosak, hozzáférhető az iroda hivatalos helységében, illetve elolvashatóak honlapunkon. A benne szereplő adatok minden ügyfelünkre nézve kötelezőek, attól eltérni csak külön írásbeli megállapodás alapján lehet.

 1. Üzletszabályzat


Az Üzletszabályzat – a továbbiakban üzletszabályzat – célja, hogy mind az Ügyfél, mind az Iroda érdekében határozott és egyértelmű alapját adja a kapcsolatoknak, melyben az Iroda minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik elősegíteni az Ügyfél eredményes gazdálkodását, teljesíteni megbízásait, védelmezni üzleti érdekeit. Az egyes szolgáltatások részletes szabályait az Általános Szerződési Feltételek, az Ügyfelekkel megállapodott egyedi feltételeket a személyre szóló szerződések tartalmazzák.

  1. Alkalmazási kör

Az üzletszabályzat alkalmazásában felek az Ügyfél és az Iroda. Ügyfél az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, valamint természetes személy, akinek a részére az Iroda pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi és egyéb szolgáltatási tanácsadást nyújt.

Ügyfél – a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával – devizabelföldi és devizakülföldi egyaránt lehet.

Az üzletszabályzat rendelkezései külön kikötés nélkül is alkalmazandók és kötelezőek mind az Irodára, mind az Ügyfélre. Az ÜSZ rendelkezéseitől az Iroda és az Ügyfél a jogszabály keretein belül közös megegyezéssel írásban eltérhetnek.

Az üzletszabályzat rendelkezései az Iroda és az Ügyfelek között létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazzák, az abban foglaltak az Iroda és az Ügyfél közötti mindennemű olyan üzleti kapcsolatra vonatkoznak, amelyek az Iroda hitelközvetítői tevékenységéből fakadnak.

Az Iroda és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait az egyedi szerződések, valamint az általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) állapítják meg. Amennyiben a jelen Üzletszabályzat az ÁSZF között eltérés van, akkor az ÁSZF rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF és az egyedi szerződés közötti eltérés esetén pedig az egyedi szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az ÜSZ által nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályainak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, melyek különösen a Polgári törvénykönyv, valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.), illetve az egyes bankügyletekre irányadó nemzetközi szabályzatok és szokványok.

  1. Az ÜSZ nyilvánossága, Ügyfél által történő elfogadása és módosítása

Az ÜSZ nyilvános, bárki megtekintheti és megismerheti, az ügyfélfogadásra nyitva álló irodai helyiségben hozzáférhetően rendelkezésre áll, az Iroda az Ügyfél kívánságára azt ingyenesen rendelkezésre bocsátja, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton az Iroda internetes honlapján is elérhetővé teszi.

Az Iroda fenntartja magának a jogot, hogy az Üzletszabályzatot, illetve az ÁSZF-et új szolgáltatás bevezetésekor egyoldalúan kiegészítse, valamint, hogy azokat a pénz és tőkepiaci feltételek, a jogszabályi és hatósági előírások, valamint a irodai üzletpolitika megváltozásakor egyoldalúan módosítsa. A kiegészítés és módosítás a hatálybalépés időpontjától kezdve – ellenkező kikötés hiányában – vonatkozik a már korábban megkötött szerződésekre is.

Amennyiben az Iroda az Üzletszabályzatot, illetve ÁSZF-et egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítja, a módosításról az Ügyfeleket, annak hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően az ügyfélfogadásra nyitva álló helységeiben történő kifüggesztés útján értesíti.

 • Együttműködés, tájékoztatás


Az Iroda és az Ügyfél a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül köteles értesíteni a közöttük lévő üzleti kapcsolattartás szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az egymáshoz intézett, az ügylettel összefüggő kérdésekre – ha az ügy jellegéből, vagy a rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik – legkésőbb 5 naptári napon belül válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A szerződés teljesítése szempontjából lényeges körülmény – így különösen az értesítési cím, a képviselő, a jogi státusz, a fizetőképesség, vagyoni helyzet – változásáról a felek egymást haladéktalanul tartoznak értesíteni. E kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. 

Az Ügyfél köteles megadni minden, a közöttük létrejövő jogügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyet az Iroda döntéséhez, a jogügylet, vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart, természetes személyek esetében az ügyfél azonosításhoz szükséges adatokat az Iroda megvizsgálhassa, és leellenőrizhesse.

  1. A teljesítés szabályai, helye, ideje


Az Iroda, mint független közvetítő megbízásából eljáró személy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során köteles az ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de – ha a piacon hozzáférhető – legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemezni és a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles az ügyfél tájékoztatása alapján felmérni az ügyfél igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a közvetítő által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.

 1. Az Iroda felelőssége


Az Iroda nem felel az olyan károkért, amelyek az Irodán kívül álló és el nem hárítható okból – így különösen természeti katasztrófa, háború, terror jellegű cselekmények, belföldi vagy külföldi jogszabály, vagy hatósági rendelkezés, szükséges hatósági vagy bármilyen egyéb felhatalmazás, engedély vagy egyéb szükséges dokumentum megtagadása vagy késedelmes megadása, illetve hiánya folytán – következtek be.

Nem felel az Iroda a működésének megzavarásából eredő kárért, ideértve a irodaüzem karbantartás fenntartásával kapcsolatos korlátozott működést, valamint, ha az Iroda jelentős ok miatt, meghatározott napon vagy ideig beszünteti, vagy korlátozza működését.

Nem felel az Iroda az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Ügyfél vagy a jogügyletben szereplő más személy (Bank) magatartása akadályozza, ideértve azt az esetet is, amikor a pénzintézet a hitelkérelem pozitív elbírálást indokolás nélkül elutasítja.

Az Iroda nem felel a hozzá benyújtott okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok módosításaiért, felelőssége csupán a szabályszerű és jogszabály által megkövetelt ügyfél átvilágításra terjed ki.

Az Iroda nem felel az olyan hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenőrzéssel sem lehetett felismerni.

Az Iroda nem felel azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Ügyfél megtéveszti, vagy tévedésben tartja jogi státusza és cselekvőképessége tekintetében, avagy nem tájékoztatja kellő időben írásban, a cselekvőképességében időközben beállott változásokról.

7. Kamatok, díjak, jutalékok és költségek

A független közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítésért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. Ez a rendelkezés nem érinti a közvetítőnek azt a jogát, hogy a pénzügyi közvetítést igénybe vett ügyfele számára más-pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő-szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel.

8. Kézbesítés

Az Iroda az Ügyfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket, okmányokat (továbbiakban együttesen: iratok) elsősorban az ügymenet során személyesen adja át, illetve arra a címre küldi, amelyet az Ügyfél e célból megadott a részére. Ilyen cím hiányában az Iroda az Ügyfél általa ismert lakóhelyére/székhelyére, illetve telephelyére küldi az iratokat. Az Iroda nem felel azért, ha az Ügyfél által megadott név, cím vagy a kézbesítés szempontjából jelentős egyéb adat pontatlansága, megváltozása miatt vagy más az Irodán kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen. Az Ügyfél által közölt hibás cím miatt téves postázásból eredő károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik. Az Ügyfél köteles bejelenteni címének megváltozását. Az ennek elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli.

Az Iroda által küldött írásos értesítéseket – ellenkező bizonyításig – a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

Amennyiben az Iroda valamely küldeményt tértivevénnyel, vagy ajánlottan ad postára, a küldeményt a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (pl.: ismeretlen helyre költözött), illetve az átvételt megtagadta. 

Az Iroda nem felel a postai úton történő kézbesítés hibáiból eredő károkért.


9.
A kapcsolattartás formája, írásbeliség

Az Iroda az Ügyféllel különböző módokon keresztül tart kapcsolatot, melyek jelenleg a következők: írásbeli-, személyes-, telefonos-, telefaxos-, elektronikus (közvetlen számítógépes, illetve internetes) kapcsolat. Az Iroda a pénzügyi és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtására irányuló szerződéseket csak írásban okirati formában köt.

Mind az Iroda, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. Az írásbeli visszaigazolás esetén a másik fél haladéktalanul köteles jelezni a szóbeli közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

A telefonon, vagy más nem írásos formában kapott szerződéses ajánlatokat, közléseket és szerződések teljesítésével kapcsolatos értesítéseket a felek tartoznak utóbb írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.

A felek tartoznak egymást kölcsönösen értesíteni arról, hogy ha telefonon, vagy más nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a közlés és az írásbeli visszaigazolás között eltérés van. Amennyiben a Feleknek nem sikerül megállapodniuk, úgy a jogviták eldöntésére vonatkozó rendelkezések az irányadók.

Az Iroda és az Ügyfél közötti üzenetváltásra telefax, telefon, vagy e-mail útján akkor kerülhet sor, illetve az Iroda az Ügyfél telefaxon adott megbízásait (utasításait) csak abban az esetben teljesíti, ha ennek lehetőségét és módját a jelen Üzletszabályzat, vagy az egyes „általános szerződési feltételek” tartalmazzák, vagy az erre vonatkozóan az Iroda az Ügyféllel írásban külön megállapodott. A telefaxon történő üzenetváltások esetén az Iroda kizárja a felelősségét a banktitok és/vagy üzleti titok esetleges nyilvánosságra kerüléséért.

10.Banktitok

A banktitok köre 

Banktitok minden, az Ügyfélről az Iroda rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, továbbá az Iroda által kötött szerződéseire vonatkozik, illetve amelyet vonatkozó jogszabályi rendelkezések azzá minősítenek.

Titoktartási kötelezettség

Az Iroda a banktitoknak minősülő információt köteles időbeli korlátozás nélkül megtartani. 

Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha:

 1. az Ügyfél illetve törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok kört pontosan megjelölve közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad,

 2. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad,


Abban az esetben, hogyha a titoktartási kötelezettséget jogszabály korlátozza, illetve az alól felmentést ad, az ebből eredő következményekért az Iroda nem felel.

11. Ügyfelek azonosítása, képviselők

Az Iroda a pénzmosás megelőzése és megakadályozása tárgyában mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően jogosult és köteles az Ügyfél azonosításhoz szükséges adatait a hivatalos szervek által kiállított okiratok alapján rögzíteni, az ügylet tényleges tulajdonosára vonatkozóan az Ügyféltől nyilatkozatot kérni. Az azonosítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokat az Ügyfél köteles az Irodának a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) munkanapon belül bejelenteni.

Az Iroda az Ügyféllel történő kapcsolattartás és a különböző szolgáltatások magasabb színvonalon történő nyújtása érdekében a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban előírt ügyféladatokon túl az egyes szolgáltatások esetén az egyedi szerződésekben jogosult további azonosító adatok megadását kérni az Ügyféltől, illetve igazolására felhívni az Ügyfelet. Amennyiben az Ügyfél e kötelezettségének az Iroda által meghatározott módon és határidőben nem tesz eleget, az Iroda jogosult megtagadni, illetve felfüggeszteni a szolgáltatás nyújtását vagy a megbízás teljesítését.


Ha vitatott az, hogy az a személy, aki bejelentést tett, vagy kíván tenni, jogosult-e az Ügyfél képviseletére, az Iroda a bejelentés szempontjából az Ügyfél képviseletére jogosultnak tekinti a korábban bejelentett személyt mindaddig, amíg a cégnyilvántartásra, illetve egyéb bírósági, hatósági nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint az Ügyfél képviseletére jogosult. A képviselők személyében történt változások késedelmes, vagy nem megfelelő módon történő bejelentéséből származó esetleges károkért az Irodát felelősség nem terheli.

Az Iroda a tőle elvárható gondosságon túl az aláírás valódiságáért felelősséggel nem tartozik.

12.Adatvédelem és adatkezelés

Az Iroda a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok és a hitelintézeti törvényvonatkozó rendelkezései szerint az Ügyfélnek az Irodához benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá minden, bármely formában létrejött személyes, betét – és hiteladatait nyilvántartja, kezeli, feldolgozza. Ezeket az adatokat az Iroda jogosult felhasználni kockázatelemzési és mérséklési célokra, továbbá az Ügyféllel történő elszámolás céljából, és a szerződésben az Ügyfél részéről felmerülő kötelezettségek és jogosultságok igazolására.

Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az Iroda az egyes szerződések megszűnése után 5 évig az Ügyfél személyes, betét- és hiteladatait általános kockázatértékelési célból nyilvántartsa, és Az Iroda, mint független közvetítő az ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szerződő felek nevét, szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit.

Köteles továbbá közvetítői tevékenységével kapcsolatos minden iratot három évig megőrizni.

13. Az Iroda tájékoztatási kötelezettsége

Az Iroda, mint független közvetítő megbízásából eljáró a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően köteles a szolgáltatását igénybe venni szándékozó ügyfél részére írásban egyértelmű tájékoztatást adni:

 1. a cégnevéről, székhelyéről, és felügyeleti hatóságának megjelöléséről;

 2. a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet;

 3. arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért az ügyfél felé ki áll helyt;

 4. arról, hogy, többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el;

 5. arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. (Hpt 219/A)

 

14. Jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének időpontja: 2015.10.01

Elégedett ügyfeleink
Szentendre

Tisztelt HS-Hitelstart Kft.!

Ezúton szeretném megköszönni hozzáértő, minden esetben precíz, megbízható, gyors munkájukat. Az ügyintézés gördülékeny menete nagy mértében megkönnyítette dolgunkat. Kollégáik szakértelmének köszönhetően alapos tájékoztatást kaptunk, így nem merült fel semmilyen váratlan probléma a hitel folyósítása kapcsán.

Köszönettel,

Szabó Balázs

Kecskemét

Tisztelt HS-Hitelstart Kft.!

Rendkívül hálás vagyok az azonnali segítségükért, valamint a pontos tájékoztatásért.  Köszönöm Önöknek, hogy a legkilátástalanabb helyzetben is tudtak útmutatást adni. A sikeres adósságrendező hitelem óta bátran ajánlom Önöket ismerőseim körében.

További munkájukhoz sok sikert kívánok a jövőben!

Tisztelettel,

Somodi Márta

Tisztelt HS-Hitelstart Kft.!

Köszönöm a HS-Hitelstart Kft.-nek az alázatos munkát a gyors jelzáloghitelemmel kapcsolatban. Korábban nem gondoltam volna, hogy egy hitelfelvétel ennyire egyszerű, zökkenőmentes is lehet. Maximálisan megbíztam Önökben, és mennyire jól tettem, hiszen teljes mértékben azt kaptam, amit ígértek.

Köszönöm.

Bencsik Mariann